Kunionių pagrindinė mokykla

Mokyklos istorija

Žmonių švietimas Kunioniuose (pagal rastus rašytinius dokumentus) pradėtas 1929m. Atidaryta pirmoji keturių skyrių pradinė mokykla.
1940m. mokykla padalijama. Keli skyriai lieka Lukošių sodyboje, kiti perkeliami į P.Kišono namus, kur veikia ir skaitykla.
Ilgą laiką vaikai mokomi pradinėje mokykloje ant Vikšrupio kranto vadinamoje Šabyne.
Čia dirbo mokytojai: Koštaunas, Ralienė, St.Malinauskienė.
1989m. rugsėjo 1d. duris atvėrė nauja Kunionių devynmetė mokykla, kuriai vadovavo ir tebevadovauja mokyklos direktorė Aldona Juškinė.
Nuo 1992m. vyksta priešmokyklinukų – būsimųjų pirmokų ugdymas.
1992m. mokykloje įkurtas Kunionių apylinkės buities muziejus „Gryčia“, įkūrėjas – biologijos mokytojas Antanas Majus.
Nuo 1989m. iki 1999m. 9 klases baigė 90 mokinių.
1996m. mokykla įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
1999m., pradėjus įgyvendinti dešimtmetį mokymą, mokykla tapo dešimtmete. 2000m. išleidžiama pirmoji dešimtokų laida.

1929m. atidaryta pirmoji pradinė mokykla, įsikūrusi Valkauskų
sodyboje, vėliau persikėlusi į Žilinskų namus.

Faktai ir skaičiai

2005/2006 mokslo metais mokykloje yra 11 komplektų, mokosi 127 mokiniai.
Mokykloje nuo 1992m. veikia priešmokyklinio ugdymo klasė: joje ugdomi penkerių ir šešerių metų amžiaus vaikai. 87 mokiniams skirtas nemokamas maitinimas. Mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3km nuo mokyklos, į mokyklą pavežami keleiviniu transportu „Kėdainiai – Kunioniai“. Iš viso pavežami 28 mokiniai iš Kampų ir Skaistgirių kaimų.
Mokykla turi 12 kompiuterių, iš kurių 9 yra kompiuterių klasėje, 1 - skaitykloje, 2 – administracinėse patalpose. Vienam kompiuteriui tenka 7 mokiniai. Visi kompiuteriai prijungti prie interneto „Erdvės“, kuriuo naudotis gali ir mokytojai, ir mokiniai.
Mokykloje dirba 27 mokytojai: 19 vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai metodininkai, 6 mokytojai, specialioji ir socialinė pedagogės.
Prie mokyklos prijungtuose Vainikų ir Skaistgirių skyriuose mokosi 39 mokiniai, dirba 5 mokytojos: 3 turi vyresniojo mokytojo kategorijas, 2 – mokytojo. Visi pedagogai yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus, aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje.
Mokykla sudaro sąlygas Kunionių, Skaistgirių ir Vainikų kaimo vaikams siekti kokybiško pagrindinio išsilavinimo.

Mokyklos partneriai

 Mokykla bendrauja su Kauno rajono Panevėžiuko pagrindine, Čekiškės vidurine mokyklomis, su Kėdainių rajono Labūnavos, Tiskūnų Juozo Urbšio, Surviliškio Vinco Svirikio pagrindinėmis mokyklomis.

Mokykla šiandien

Mokykloje mokomės anglų, rusų, vokiečių kalbų. Kaip pasirenkami dalykai dėstomi etnokultūra, kompiuterinis raštingumas, choreografija, Kėdainių krašto istorija. Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, projektuose, dalykų olimpiadose. Gilias tradicijas turi teatro studija, choreografija, popgrupė „Šypsena“.
Daug dėmesio skiriama sportinei veiklai – mokykla nuo 1996m. įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Sėkmingai dirba sveikatingumo komisija, kuriai vadovauja Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Aktyviai dirba mokyklos savivaldos institucijos: Mokytojų, Mokyklos ir Mokinių tarybos. Mokinių tarybai vadovauja socialinė pedagogė Liudmila Korsakova.
Mokinių atostogų metu vykdomi projektai: Kėdainių rajono socialiai remtinų šeimų vaikams „Gamtos vaikai“, „Sportuojantys vaikai“.
Mokykloje visų laukiamos tradicinės šventės: Vitaminų diena, Vėlinių diena, Kalėdų, Velykų, Motinos dienos, mokslo metų užbaigimo šventė.
Mokinių mėgstamiausi būreliai : pradinių klasių mokinių - „Pasakų karalystė“,  „Smalsučiai“, sporto, pop choro, teatro studija, vyresniųjų klasių mokinių – „Sveika gyvensena“, „Žolės riedulys“, „Meisterio“, „Jaunųjų šauliukų“, JŪR, ornitologų, kompiuterinio raštingumo, pop grupė „Šypsena“, jaunųjų bibliotekininkų, Šauliukų organizacija.
Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje. Nuolat vykdomi mokinių užimtumo ir socializacijos projektai.
2005/2006m.m. vykdomi projektai: „Sveika šeima – sveika mokykla“, „kaip apsaugoti save ir kitus nuo žalingų įpročių?“.
Mokyklos muziejus įkurtas 1992m. Įkūrėjas – biologijos mokytojas Antanas Majus.
Muziejuje sukaupta apie 300 Kunionių apylinkės buities reikmenų. Muziejuje dažnai vyksta istorijos, etnokultūros pamokos, klasių valandėlės. Muziejaus eksponatai naudojami mokyklos renginių metu.
Mokyklos patalpose 1989m. įsikūrė Kėdainių rajono M.Daukšos Viešosios bibliotekos Kunionių filialas, aptarnaujantis tiek mokyklos, tiek kaimo bendruomenes.
Bendras bibliotekos vartotojų skaičius 2005m. – 270 žmonių, iš kurių 160 yra mokyklos bendruomenės atstovai. Bendras bibliotekos fondas – 7980 egz. Bibliotekoje gausu periodinių leidinių (29 pavadinimai). Joje vyksta įvairūs renginiai: parodos, rašytojų sukakčių paminėjimai, popietės, naujienų pristatymai ir kt., taip pat veikia „Knygos bičiulių“ klubas, kuriame mokiniai supažindinami su knygos istorija, bibliografijos pradmenimis, UDK (universaliąja dešimtaine klasifikacija), katalogais ir kt.
Bibliotekos patalpose įrengtos 7 darbo vietos skaitytojams, iš kurių viena yra kompiuterizuota.